Ndikimi i politikës fiskale dhe investimeve të huaja direkte në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë- Eralda Alhysa, Dionela Osmani

Eralda Alhysa Fusha e Studimit: Ekonomi & Agrobiznes Departamenti: Financë-Kontabilitet Niveli i Studimit: Master Shkencor   Dionela Osmani Fusha e Studimit: Ekonomi & Agrobiznes Departamenti: Financë-Kontabilitet Niveli i Studimit: Master Shkencor     Ndikimi i politikës fiskale dhe investimeve të huaja direkte në rritjen ekonomike. Rasti i Shqipërisë