Pastro filtrat
Arsyetimi dhe shkrimi ligjor
Aspekte te se Drejtes se Biznesit ne Shqiperi – Argita Malltezi. Jonida Rystemaj, Lealba Pelinku
E  Drejta Civile – Ardian Nuni
E  Drejta Civile, Kontratat Pjesa e posacme
E  Drejta e Keshillit te Evropes
E  Drejta Institucionale e Bashkimit Evropian
E  Drejta Kushtetuese – Luan Omari, Aurela Anastasi
E  Drejta Penale Evropiane
E Drejta Administrative 1
E Drejta Civile – Peter Bydlinski
E Drejta Civile, Detyrimet
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta Familjare
E Drejta Kushtetuese e Republikes se Kosoves
E Drejta Nderkombetare Private – Ardian Kalia
E Drejta Romake – Ken Dhima
E drejte administrative- Fejzulla Berisha
E drejte e punes- Kudret Çela
Falimentimi ne Aspektin Krahasues
Fitimi I Pronesise mbi Pasurite e Paluajtshme
Fjalor I Diplomacise
Fjalor I Drejtesise
Fjalor Termat Juridike Evropiane
Historia e Avokatise Shqiptare
Historia e Insitucioneve
Hyrje ne te drejten civile- Osman Kadriu
Jurisprudenca E Gjykates se Strasburgut
Kanuni I Leke Dukagjinit
Kodi Civil dhe Dispozitat per Bashkepronesine e Bashkeshorteve
Kodi I Familjes dhe Legjislacioni per Biresimet I Republikes se Shqiperise
Kodi I Procedurave Administrative Te Repiblikes se Shqiperise
Kodi I Procedures Civile I Republikes se Shqiperise
Kodi I Punes I Republikes se Shqiperise
Kodi Penal dhe I Procedures Penale
Kodi Penal I Republikes  se Shqiperise
Kodi Rrugor I Republikes se Shqiperise
Komentari I Kodit Civil Republikes se Shqiperise
Kontabiliteti Per Fakultetin e Drejtesise
Konventat e Konferences se Hages mbi te Drejten Nderkombetare Private
Kriminalistika – Skender Begeja
Kushtetuta e Republises se Shqiperise
Kushtetuta, Bullgari-France-Greqi-Gjermani-Hungari-Itali-Kanada-Rumani-SHBA
Legjislacioni Doganor
Legjislacioni Shqiptar dhe Konventa e te Drejtave te femijes
Ligji I Ri Shqiptar per Shoqerite Tregtare
Liria e Shprehjes, Standartet ndërkombëtare
Magjistrature & Avokatia
Mbi Frymen e Ligjeve
Murphy Per Proven
Parime dhe Institucione te se Drejtes Publike
Per Nje  Rend Publik Europian
Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare
Permbledhese Legjislacioni ne Fushen e Permbarimit
Permbledhese Ligjore e Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale Vol I
Permbledhese Ligjore e Komisionerit per Mbrojtjen e te Dhenave Personale Vol II
Permbledhje e Akteve Nderkombetare per Drejtesine
Permbledhje Legjislacioni per Nepunesin Civil
Permbledhje legjislacioni per Pushtetin Vendor
Permbledhje Legjislacioni per Shoqerite Tregtare
Permbledhje Legjislacioni per Sistemin e Drejtesise
Permbledhje Legjislacioni per Urbanistiken dhe Ndertimet
Permbledhje Vendimesh Unifikuese te Gjykates se Larte
Pronesia
5.00 
Rendi Etnojuridik
Sistemet e huaja me te medha te te drejtes
Sociologjia e se  Drejtes
Studime dhe tekste juridike II – At Giuseppe ( Zef ) Valentini
Te drejtat e njeriut ne kushtetuten shqiptare – Alket Hyseni
Zhvillimi Historik I Mendimit Teoriko-Juridik Shqiptar
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen